ПРАВИЛНИК

ЛОТУС СОФИЯ МОТОРСПОРТ КЛУБ

Национален любителски шампионат по картинг Lotus Sofia Auto-Kart Championship

Приет на 06.06.2005 г.

Изм.29.06.2006 г., Изм.26.03.2008 г., Изм.16.04.2008 г., Изм.23.02.2009 г., Изм.21.03.2010 г., Изм.10.08.2010 г., Изм.22.03.2011 г., Изм.18.03.2013 г., Изм.05.03.2017 г., Изм.24.03.2019 г.

Сдружение Лотус София Моторспорт Клуб провежда шампионатa по картинг Lotus Sofia Auto-Kart Championship на територията на Република България. Този Шампионат излъчва Шампион при пилотите и Шампион при отборите. Шампионатът се състои от определен брой състезания, включени в официалния календар за годината. Организаторите и участниците в този Шампионат подписват Декларация, в която удостоверяват, че са запознати и са съгласни с процедурите по организиране и прилагания Спортен кодекс и Правилник.

 1. Общи положения

1.1)        Всички участници, организатори и наблюдатели са длъжни да спазват Спортния кодекс, Правилника, да са запознати с отдадените им права и възложените им задължения. Тълкувания на Спортния кодекс и Правилника, при възникнали спорове, има право да прави само Организационната комисия.

1.2)        Шампионатът се намира под прекия контрол на Спортния кодекс и Правилника, както и всичките им подчинени документи, като за изпълнението им следи Организационната комисия (наричана за краткост ОК). Спомагателни за ОК функции има Дисциплинарната комисия (наричана за краткост ДК), назначавана пряко от ОК, и която се произнася при спорове, свързани с наказания на състезатели, нарушили Правилника и Спортния кодекс в хода на състезанията от Шампионата.

1.3)        Освен собствени средства за състезанията, ОК може да ги набавя по всякакъв начин, незабранен от закона, както и от такса участие, който е в размер на 15 лв, дължими от всеки състезател, всеки кръг, в който вземе участие.

1.4)        Право на участие имат всички лица, които спазят всички процедури по регистрация, записване за участие, подписване и издаване на съответните документи. Ненавършилите 18 години, трябва да имат писмено разрешение от родител/настойник.

1.5)        Всички, взимащи участие в Шампионата, носят отговорност за себе си при евентуални инциденти, за което дават съгласието си, подписвайки Декларация. За ненавършилите 18 години, към Декларацията се прилага и молба по образец, подписана от родител/настойник.

1.6)        Състезателите, взимащи участие в състезанията от Шампионата, са задължени да носят съобразена спортна екипировка. Подробностите по тази точка са уточнени в Спортния кодекс. По изключение, нови състезатели имат право да не използват екипировка в рамките на първите си 2 участия, но това не ги освобождава от изискването, свързано с носенето на каска, ръкавици и облекло, покриващо цялото тяло.

1.7)        Състезанията от шампионата са със свободно записване за всички участници. Записванията се извършват на място, преди началото на всяко състезание, в рамките на обявения срок от ОК, без предварителна регистрация.

1.8)        Всеки състезател е длъжен да участва от името на определен отбор в Шампионата. Ако състезателя не бъде записан в съществуващ такъв, той може да регистрира нов.

Подробностите по тази точка са уточнени в Спортния кодекс. Ако състезател не уточни отбор, от името на който участва, такъв ще му бъде служебно регистриран.

1.9)        От третото си участие нататък, всеки състезател е длъжен да има издаден лиценз от Българската федерация по картинг спорт. Издаването на такъв лиценз се регулира от Спортния кодекс.

1.10)     Състезанията от Шампионата се провеждат на посочени от ОК писти, с отдаваните под наем картове на съответната писта.

 1. Участия

2.1)        Всеки състезател е длъжен да заяви в срок, определен от ОК в деня на състезанието, че ще вземе участие. Заявката се подава лично на пистата, след което се прилагат формалните процедури по записване на състезателя за даденото състезание. След изтичане на срока, повече състезатели няма да бъдат записвани и допускани да стартират. ОК си запазва правото да изисква и предварителни заявки за участие. След обявения начален час на свободните тренировки, записвания не се приемат при никакви условия.

2.2)        Всеки състезател е длъжен да спазва минималният праг за лично тегло.

а) Ако състезателят е по-лек от обявения праг, то той е длъжен да добави нужния баласт, осигурен от пистата, в специално отделение в картовете, за да покрие минимално изисканите килограми, докато кара. Ако необходимият баласт е повече от технически допустимия на съответната писта, се добавя само технически допустимото тегло, като състезателя не подлежи на санкциите, описани в точка 2.2) б).

б) В случай, че бъде установено, че състезателят използва само частичен според личното си тегло, или не е поставил никакъв баласт, в този случай се налагат следните санкции:

– за всеки започнати 5 кг под обявения праг, състезателя бива класиран по 1 позиция назад в съответния манш в състезанието

– ако се наложи повече от един състезател да бъде класиран с 1 или повече позиции назад, в зависимост личното му тегло, първи ще бъде класиран с 1 или повече позиции назад завършилия на най-предна позиция състезател.

2.3)        Минималното лично тегло на състезателите се определя от ОК в началото на Шампионата и е валидно за целия сезон, като стойността представлява средното тегло на всички участвали състезатели във всички състезания през миналогодишния Шампионат. Теглото на всеки един състезател, което се използва за калкулацията, е без баласт, в случай, че е добавян такъв.

2.4)        Личното тегло на състезателите се измерва при записването на всеки състезател, всеки отделен кръг. По преценка на ОК, може да бъде изискано допълнително измерване личното тегло на състезателя и в хода на състезанието.

 1. Кръгове от Шампионата

3.1)       Всеки кръг от Шампионата има статут на любителско състезание от национално ниво.

3.2)        Разстоянието, което се изминава общо в маншовете във всяко състезание, от подадения сигнал на старта до карирания флаг на финала, трябва да бъде еквивалентен на броя пълни обиколки, които да покриват състезателната дистанция от 24 км.

3.3)        Броят кръгове в Шампионата се определя от ОК до 1 месец преди началото на сезона.

ОК си запазва правото да прави промени в календара, в хода на сезона.

3.4)       Процедурата по провеждане на кръг от Шампионата е следната:

а) Тегли се жребий за разпределение на пилотите по групи и картове. Процедурата е уточнена в раздел „Жребий за състезанието” на настоящия Правилник.

б) На база резултатите от временното класиране в Шампионата, се определя стартовата решетка. Процедурата е уточнена в раздел „Стартова решетка” на настоящия Правилник.

в) След определяне на стартовата решетка, се провежда състезание за разпределяне на точките на първите 26 състезатели. Регламентът е уточнен в раздел „Състезание” на настоящия Правилник.

г) Преди състезанието, участниците имат право да карат в свободни тренировки, в рамките на определено от ОК време, което е не по-малко от 2 астрономически часа.

 1. Шампионат

4.1) Титлата при състезателите в Шампионата се предоставя на състезателя, събрал най-много точки. За валидни се зачитат всички точки на състезателя, събрани от участията

4.2) Титлата при отборите се предоставя на тима, събрал най-много точки от участията си.

а) Активът на отборите се формира на база резултатите на отделните състезатели в него.

б) Когато отборът е в пълен състав от трима състезатели в дадено състезание, в актива му се записват спечелените точки от двамата по-напред класирани представители на отбора.

4.3) Точкуването в състезанията се прави по следния начин:

1. 30

2. 27

3. 25

4. 23

5. 22

6. 21

7. 20

8. 19

9. 18

10. 17

11. 16

12. 15

13. 14

14. 13

15. 12

16. 11

17. 10

18. 9

19. 8

20. 7

21. 6

22. 5

23. 4

24. 3

25. 2

26. 1

4.4) Ако в края на Шампионата, двама или повече състезатели/отбори имат равни точки, сегледат следните показатели:

а) Броят победи

б) При равен брой победи – броят втори места

в) При равен брой втори места – броят трети места

г) При равен брой трети места – броят четвърти места и т.н. по низходящата система, до намирането на по-добър показател при някой от състезателите.

д) При равенство и по всички гореописани показатели, предимство ще има състезателя

– по-голямо средно лично тегло от всички състезания, в които е участвал.

 1. Комисии

5.1)        а) ОК е управляващото звено на Шампионата и се грижи за организацията на състезанията, Шампионата, подчинените й комисии и официални лица. Тя включва трима членове в състав: Председател, помощник-организатор, техническо лице.

б) ДК е упълномощена от ОК да разрешава спорове, свързани с инциденти и санкции, според Спортния кодекс и Правилника на Шампионата. Тя включва трима членове с равен статут, назначени от ОК за всяко състезание.

5.2) а) Всички решения, свързани с организацията и провеждането на Шампионата се взимат от ОК, след гласуване с мнозинство.

б) Решенията, свързани с нарушения на Спортния кодекс и Правилника от състезателите и последващите санкции, се взимат от ДК, след гласуване с мнозинство. Даденият глас на член от ОК и ДК трябва да бъде За или Против.

5.3)        При наличието на спорни ситуации, за които решение трябва да се вземе от ДК, ОК взима решение за сроковете, в които ДК трябва да се произнесе. Когато член на ДК е пряко засегнат относно нарушение на Спортния кодекс и Правилника, ОК има право да извърши арбитраж при гласуването и взимането на решение.

 1. Официални лица

6.1)        ОК назначава Главен маршал и маршали-помощници за всяко състезание и в случаите, в които прецени – за всеки отделен манш.

6.2)        Ролята на Главния маршал на състезанието е да организира провеждането на жребия и състезанието, да следи информацията, подавана му от маршалите и да контролира дейността им на пистата, да следи посредством маршалите за спазването на Спортния кодекс и Правилника и да информира при нередности ДК и ОК. По време на състезание, последната дума при взимане на решение относно организацията и прилагането на Спортния кодекс и Правилника имат членовете на ОК и техните решения се прилагат посредством Главния маршал, по следните точки:

а) Да обявява състава на групите и стартовата решетка за състезанието и евентуалните наложили се промени в тях, спазвайки Спортния кодекс и Правилника.

б) Да наказва или дисквалифицира даден състезател при установено нарушение на Спортния кодекс и Правилника.

в) Да прекрати тренировки или състезание, спазвайки Спортния кодекс и Правилника, при невъзможност да бъдат осигурени безопасни условия за провеждането им. г) Да организира процедурата по стартиране.

6.3)        Ролята на маршалите е да следят всичко, което става на пистата в тяхната зона, да следят за спазването на Спортния кодекс и Правилника от страна на състезателите, да съобщават веднага на Главния маршал на състезанието за ситуация на неспазване на Спортния кодекс и Правилника, да се погрижат пистата да бъде обезопасена максимално бързо и добре при възникнал инцидент, да спазват нарежданията, дадени им от Главния маршал на състезанието.

6.4)        Главният маршал на състезанието трябва да бъде излъчен преди началния час на свободните тренировки. В случай, че Главния маршал участва в състезанието и като състезател, той бива заместван, докато кара по време на своите маншове в състезанието от предварително излъчен друг Главен маршал.

6.5)        Всеки отбор е длъжен при теглене на жребия да излъчи поне един свой представител, който да изпълнява ролята на маршал по време на маншовете, в които не се състезава.

 1. Жребий

7.1)        Преди началото на свободните тренировки се тегли жребий за разпределение на състезателите по групи и картове.

7.2)        Броят на групите състезатели (именувани A, B, C, D и т.н.) се определя като броят на състезателите се раздели на половината на наличните картове, които ще вземат участие в състезанието, и се закръгли нагоре до цяло число.

7.3)        Записаните за състезанието участници се подреждат според временното класиране в Шампионата. Когато се провежда първи кръг за годината, състезателите се подреждат според крайното класиране за предходната година.

7.4)        Пред имената на състезателите се пишат поредните групи (A, B, C, D, A, B, C, D и т.н.). Това разделя състезателите на съответните групи, които важат за цялото състезание. По време на състезанието се провеждат маншове, като всяка от изтеглените групи кара срещу другите групи на принципа „всеки срещу всеки“. Например AB, CD, AC, BD, AD, BC.

7.5)        Главният маршал подготвя списък на маншовете според схемата на състезанието и на състезателите, участващи във всеки манш.

7.6)        За всеки манш ще има отделен комплект талони за жребий, съдържащи номерата на картовете, които ще участват в състезанието.

7.7)        Състезателите теглят жребий за картовете, като водачът в списъка тегли първи жребий за всички маншове, в които ще кара. Ако изтегли дублиращ се номер на карт, тегли повторно, докато изтегли различни номера за всеки манш. След него по аналогичен начин тегли вторият в списъка и т.н. Дебютантите ще теглят последни жребий според реда, в който са били регистрирани в Шампионата.

7.8)        По време на свободните тренировки всеки състезател има право да кара само картовете, които е изтеглил като жребий за участие в състезанието.

7.9)        По време на свободните тренировки, всички процедури при жълт, син и червен флаг се спазват, според описаното в Спортния кодекс.

7.10)     Главният маршал на състезанието може да прекъсва свободните тренировки, опирайки се на описаното в Спортния кодекс, за толкова време и толкова дълго, колкото е нужно за нормализиране на обстановката на пистата.

7.11)     При нещастни случаи, произшествия, аварии, природни бедствия и др., ОК може да реши да отложи, прекрати временно, да промени времетраенето или да отмени провеждането на свободните тренировки.

 1. Стартова решетка

8.1)        Решетката за всеки манш ще бъде определена в ред, обратен на временното класиране в Шампионата (или на крайното класиране от предходната година за първия кръг).

8.3)        Ако състезател не може поради някакви причини да се включи в състезанието, той трябва да информира своевременно Главния маршал на състезанието. В такъв случай, неговото място на решетката остава празно и не може да бъде заето от друг състезател.

8.4)        Стартовата решетка е във вид на колона, при която картовете се подреждат плътно един зад друг, до максимум 1 дължина на карт разстояние един от друг.

 1. Процедура по стартиране

9.1)        Картовете се нареждат на стартовата решетка според позициите на състезателите.

а) Картовете се преглеждат от Техническото лице на ОК, като налягането в гумите може да бъде променено от състезателя по негово желание, а на старта на загряващата обиколка, смукачите им трябва да бъдат върнати до край.

б) Състезателите имат право да изискат преглед на картовете, които ще карат, от техническото лице на ОК. След сядане в карта, с изключение на връщането на смукача от Техническото лице, състезателите нямат право да променят каквото и да било, сами или посредством Техническото лице на ОК.

9.2)       След подаване на сигнал от Главния маршал на състезанието, състезателите потеглят за загряваща обиколка. Изпреварането по време на загряващата обиколка е абсолютно забранено, освен в случаите в които състезател напуска позицията си и намиращите се зад него не могат да избегнат изпреварването му без да забавят колоната назад. В този случай, изпреварване е разрешено само за възстановяване на стартовия ред.

9.3)       Всеки състезател, намиращ се в невъзможност да потегли за загряващата обиколка, трябва да вдигне своята ръка, като след изтеглянето на всички картове, той ще бъде избутан в бокса по най-краткия път. Ако картът му е изгаснал, той ще бъде запален отново и състезателят ще може да потегли. Ако е повреден, той трябва да бъде незабавно сменен с друг, изправен карт.

9.4)       Състезател, изгубил позицията си по време на загряващата обиколка поради някаква причина, има право да си я върне, само ако успее да го направи минимум 2 завоя преди старт-финалната правата.

9.5)       Когато картовете се връщат към старт-финалната права в края на загряващата обиколка, минимум 2 завоя преди правата те се подреждат в колона, в реда, в който трябва да стартират, на максимум 1 дължина на карт разстояние един от друг и движейки се с много ниска скорост.

а) В случай, че всички процедури са спазени, следва летящ старт на манша. Стартът се дава чрез сигнализация от Главния маршал на състезанието на принципа на развяване на зелен флаг. След развяване на флага, състезателите имат право да ускоряват.

б) Картовете трябва да са в колона, като никой състезател няма право да излиза от нея с цел атака на предния, да намалява или увеличава умишлено скоростта, до развяването на зеления флаг.

в) В случай, че някой състезател излезе от колоната преди да е даден стартът, Главния маршал развява жълт флаг и състезателите правят допълнителна загряваща обиколка, след която процедурата по стартиране се повтаря, а предвидените състезателни обиколки се намаляват с една. Причинилият/те отлагането на старта състезател/и получава/т предупреждение и при повторно такова нарушение ще стартира/т последен/ни в колоната.

г) Ако колоната е твърде разпокъсана при излизане на правата заради неспазване изискването за равномерно ниска скорост, Главния маршал развява жълт флаг и състезателите правят допълнителна загряваща обиколка, след която процедурата по стартиране се повтаря, а предвидените състезателни обиколки се намаляват с една. Причинилият/те отлагането на старта състезател/и получава/т предупреждение и при повторно такова нарушение ще стартира/т последен/ни в колоната.

9.6)       По време на старта, освен при специално разпореждане на ОК, пистата трябва да бъде освободена от присъствието на всички, с изключение на маршалите и Главния маршал на състезанието.

9.7)       Ако след подреждането на картовете преди правата, възникне проблем у някой от тях, състезателят управляващ го, трябва моментално да вдигне ръката си. Процедурата по стартиране се прекратява и бива започната отначало, а предвидените състезателни обиколки се намаляват с една.

9.8)       Ако възникне проблем при старта на манша, следната процедура ще бъде приложена:

а)  Ако  стартът  на  състезанието  не  е  даден,  жълти  флагове  ще  бъдат  развяти  и състезателите правят допълнителна загряваща обиколка, след която процедурата по стартиране се повтаря, а предвидените състезателни обиколки се намаляват с една. Стартът се дава веднага, след като бъдат отстранени всички проблеми.

б) Ако стартът е даден, то ще бъдат развяти жълти флагове, които да сигнализират, че има неподвижен карт на пистата.

в) Ако след даден старт, карт остане неподвижен, задължение на маршалите е да го избутат в бокса по най-краткия път. Ако проблемът бъде отстранен или карта бъде сменен, състезателят ще може да се включи в състезанието веднага. По време на всички тези процедури, въвлечените в проблемната ситуация лица трябва стриктно да спазват инструкциите, давани от маршалите и Главния маршал на състезанието.

9.9)       Ако описаното в т. 9.9) бива прилагано, състезанието ще продължи да има валидност за Шампионата, независимо колко пъти се е приложила процедурата.

9.10)     Точките от 9.1) до 9.9) са валидни за всички маншове от състезанието.

 1. Състезание

10.1)     Състезанието тече от подаване на стартовия сигнал до развяване на карирания флаг, за определения брой обиколки в маншовете на дадената писта. Към състезанието се включват и загряващата обиколка и тази за прибиране, като те нямат пряко влияние върху резултата и изпреварването в тях е забранено.

10.2)     След финала на всеки манш, състезателите правят прибираща обиколка. В нейният край, те са длъжни да се подредят преди старт-финалната права или на посочено от Главния маршал място.

10.3)     Представянето на всеки състезател в даден манш ще му носи точки, валидни за крайното класиране от състезанието.

а) Точкуването се прави по следната схема: първият състезател в манша получава една точка, вторият печели 2 точки и т.н. по възходящ ред.

б) В случай, че двама или повече състезатели се окажат с равни точки, предимство ще има този, завършил на по-предна позиция в някой от маншовете спрямо съперниците му. При равенство и по този показател, предимство ще има състезателя с по-голямо лично тегло.

10.4)     След финала на всички маншове и след подреждането на състезателите на база описаното в точка 10.2), се обявява класирането.

10.5)     Ако състезател се откаже по време на състезанието, той ще бъде записан в края на класирането за цялото състезание. Ако отказалите се са повече от един, то по-напред ще бъде този, отказал се по-късно, като критерия е броя навъртяни обиколки. Ако състезателят, макар и сред последните, е в зоната на точките и е навъртял 90% от обиколките в състезанието, той ще получи точки. В противен случай, няма да бъдат добавени такива в актива му.

10.6)     Ако състезател отпадне по технически причини или бъде принуден да се прибере в бокса поради повреда, той може да продължи състезанието, като се качи веднага на друг карт. В случай, че няма как да бъде извършена тази смяна, поради липса на резервен карт или поради друга обективна причина, той ще бъде записан в края на класирането в своя манш и може да продължи състезанието в следващите маншове.

10.7)     Ако състезател завърши на една или повече обиколки в своя манш, но е пресякъл финала, той ще бъде записан на мястото, където е завършил в манша си.

10.8)     Дисквалифициран състезател, принуден от маршалите да спре в бокса (освен в случаите на повреда), няма да получи точки при никакви обстоятелства и ще бъде записан като последен в цялото състезание.

10.9)     По време на състезание, всички процедури при жълт, син и червен флаг се спазват, според описаното в Спортния кодекс.

10.10)   Главният маршал на състезанието може да прекъсва състезанието, опирайки се на описаното в Спортния кодекс, за толкова време и толкова дълго, колкото е нужно за нормализиране на обстановката на пистата.

10.11)   Ако състезанието бъде прекратено по време на някой манш, то следва да бъде рестартирано в момента, в който условията са благоприятни за това. При рестартът се прилага процедура по стартиране, като позициите на състезателите на стартовата решетка трябва да бъдат така, както са били в края на последната пълна обиколка преди прекратяването на състезанието.

10.12)   Ако състезанието бъде прекратено преди, по време или след някой от маншовете, но някоя от групите състезатели има по-малко от 50% завършени маншове, то състезанието следва да бъде рестартирано според реда, описан в точка 10.11).

10.13)   Ако състезанието бъде прекратено преди, по време или след някой от маншовете и всички групи състезатели имат поне 50% завършени маншове, то състезанието може да бъде рестартирано според реда, описан в точка 10.11), освен в случаите, в които условията не са благоприятни за това. В този случай, състезанието няма да бъде рестартирано. Текущите резултати и класиране ще бъдат официално обявени, като за валидни ще се считат само равния брой завършени маншове от всички групи, от старта на състезанието, до момента на прекратяването. Резултатите от завършените в повече маншове на някои от групите спрямо останалите, няма да бъдат считани за валидни за класирането в цялото състезание. Състезателите ще получат всички точки, полагащи им се за позицията, на която са завършили за цялото състезание.

10.14)   При нещастни случаи, произшествия, аварии, природни бедствия и др., ОК може да реши да отложи провеждането на състезанието.

 1. Награждаване

11.1)     Процедурата по награждаване се провежда след приключване на всички маншове на състезанието.

11.2)     Награждават се състезателите, завършили на първите три места в състезанието.

11.3)     Присъствието на състезателите, които трябва да бъдат наградени, е задължително.

а) В случай, че състезател не се яви на почетната стълбичка за награждаване, той ще бъде наказан с преместване 5 позиции по-напред в стартовия ред (преди обръщане на реда) на следващото състезание, в което той участва.

б) Няма да се налагат наказания на състезатели, които имат уважителна причина да не се явят на награждаването.

в) Наказанията се налагат от ОК, след решение на ДК относно това, дали са уважителни или не причините за неявяване на награждаване от страна на даден състезател.

 1. Инциденти и санкции

12.1)     Инцидент представлява факт или поредица от факти, които въвличат един или няколко състезателя, или всякакви действия на състезател, докладвани на ДК и които:

а) Довеждат до прекратяване на сесията според точки 7.10) и 10.14).

б) Нарушават описаното в Спортния кодекс и Правилника.

в) Представляват фал-старт спрямо други състезатели.

г) Довеждат до удар.

д) Причиняват излизане от пистата на друг състезател.

е) Неправомерно предотвратяват легална изпреварваща маневра от страна на друг състезател.

ж) Неправомерно пречат на друг състезател по време на изпреварваща маневра.

12.2)     При неспазване на Спортния кодекс и Правилника, Главният маршал има право да налага следните наказания:

а) Да развее черно-бял флаг на състезател, който кара неспортсменски и нарушава описаното в Спортния кодекс и Правилника.

б) Да развее черен флаг с оранжев кръг, с което да предупреди състезател за неизправност в неговия карт, която налага спешно да спре в бокса.

в) Наказание спри/потегли (изтърпяването на наказанието се извършва при Главния маршал, на предварително посочено място, максимум в следващите 2 обиколки след обявяването на наказанието и представлява напълно спиране и моментално потегляне след това). При наложено и изтърпяно такова наказание, състезателят не може да бъде допълнително наказван за същото нарушение след финала на състезанието.

г) Да развее черен флаг на състезател, с което да го дисквалифицира директно от състезанието.

12.3)     При неспазване на Спортния кодекс и Правилника, ДК има право да налага следните наказания:

а) Забрана за стартиране в определен брой състезания.

б) Дисквалификация.

в) Отнемане на 5 позиции в класирането на цялото състезание. Това наказание се налага от ОК след решение на ДК само след финала на състезанието.

г) Отнемане на 1 или 3 точки от актива на състезателя според важността на извършеното от него нарушение. Това наказание се налага от ОК след решение на ДК само след финала на състезанието.

д) Стартиране от бокса, след като е подаден зелен флаг за старт на състезателния манш и всички картове са подминали изхода на бокса. Наказанието влиза в сила в първия следващ манш, в който участва наказания състезател, освен в случаите, когато не предстоят повече маншове в състезанието.

е) При показан черно-бял флаг на състезател за извършено от него нарушение, и при уважена контестация или самосезиране на ДК след финала на състезанието за същото нарушение, предупреденият състезател може да получи допълнително наказание, наложено от ОК след решение на ДК.

12.4)     Наказания от Главния маршал се налагат само по време на състезанието.

12.5)     Инциденти се разглеждат от ДК само след финала на състезанието или даден манш. ДК може да се самосезира относно даден инцидент, или може да бъде сезирана от някой състезател или член на ОК.

12.6)     Сезирането на ДК относно даден инцидент от страна на състезател, е придружено от писмена контестация в рамките на същия ден, когато е състезанието, и внасяне на такса от 15 лв.

а) При одобрение на контестацията и взимане на решение за наказание от страна на ДК, таксата от 15 лв бива възстановена на подалия контестацията.

б) При отхвърляне на контестацията, таксата от 15 лв остава в полза на ОК.

в) Веднъж подадена, контестацията и сезирането на ДК не могат да бъдат оттеглени.

г) В случай, че ДК обяви даден инцидент за спортен такъв, таксата от 15 лв не се връща на подалия контестация. За спортен инцидент се счита този инцидент, при който няма ясно изразена вина на въвлечените в него състезатели.

12.7)     Наказания от ДК се налагат само след края на състезанието или даден манш, след решение, взето с гласуване от ДК, което се базира на материал от видеозаписите и видяно на пистата. При липса на фото или видео материал и/или поне един свидетел от ОК и/или ДК, решение не може да бъде взето от ДК относно даден инцидент.

12.8)     ДК има правото да използва всякакви фото, видео и електронни системи, на базата на които да взима решения.

12.9)     Наказанията, налагани от Главния маршал са с натрупване, т.е. при развяване на черно-белия флаг и/или налагане на спри/потегли наказание на един и същи състезател в рамките на цялото състезание, при следващото нарушение от негова страна, той бива дисквалифициран.

12.10)   Няма изискване Главния маршал стриктно да следва поредността на показване на черно-белия флаг и налагането на спри/потегли наказание. Според важността на нарушението, Главният маршал има свободата да наложи директно спри/потегли наказание, прескачайки предупреждаването с черно-бял флаг.

12.11)   Отнемането на точки и/или позиции с решение на ДК е с натрупване, т.е., ако даден състезател наруши няколко пъти в едно състезание описаното в Спортния кодекс и Правилника, му се отнемат точки и/или позиции за всяко едно от нарушенията. Ако точките му са валидни и за отборното класиране, те се отнемат от актива и на тима.

12.12)   При натрупани повече от две нарушения от даден състезател в едно състезание, санкционирани с отнемане на позиции и/или спри/потегли наказание и/или 3 точки, състезателя бива дисквалифициран.

12.13)   Забрана за стартиране в определен брой състезания се налага само след решение на ОК за това, като е длъжна да се аргументира за решението си.

-> Свали правилника в PDF формат

Search this website