СПОРТЕН КОДЕКС

ЛОТУС СОФИЯ МОТОРСПОРТ КЛУБ

Национален любителски шампионат по картинг Lotus Sofia Auto-Kart Championship

Приет на 07.07.2005 г.

Изм.02.07.2006 г., Изм.25.03.2008 г., Изм.16.04.2008 г., Изм.24.02.2009 г., Изм.15.03.2010 г., Изм.20.04.2010 г., Изм.22.03.2011 г., Изм.18.03.2013 г., Изм.05.03.2017 г., Изм.24.03.2019 г.

ЛИЦЕНЗИ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИ И ОТБОРИ

1. Общи положения

1.1. Издаването на Лицензи за състезатели и отбори се регулира от Организационната Комисия (наричана за краткост ОК) и настоящият Спортен кодекс. Настоящият документ уточнява изискванията и валидността на Лицензите.

1.2. Лицензът се подписва от Председателя на ОК, след като е взето решение да се издаде такъв. Приема се, че състезател, получил Лиценз, познава Спортния кодекс и Правилника и се задължава да спазва разпоредбите, за което потвърждава в Декларацията. ОК има право да провери знанията на състезателите, преди да издаде Лиценз.

2.  Лиценз за състезатели

2.1. Лиценз се издава за дадения сезон, ако резултатите на състезател, компетентността и поведението му са приемливи по оценка на ОК.

2.2. Състезател, имащ 2 или повече участия, може да взима участие в Шампионата само при наличие на Лиценз F или по-висок, издаден от Българска федерация по картинг спорт (наричана за краткост БФКС).

2.3. За Лиценз E, издаден от БФКС и даващ право на 1 участие в професионални състезания, има право да кандидатства всеки лицензиран в Шампионата състезател, имащ минимум 5 участия в Шампионата и минимум 2 класирания в топ 5 в тези състезания. След решение на ОК, кандидатурата бива одобрена, след което на БФКС се подава информация за това, или кандидатурата бива отхвърлена.

2.4. За професионални лицензи B, C, D се кандидатства директно пред БФКС.

2.5. Лиценз може да бъде отнет, ако ОК вземе подобно решение за състезател, като е длъжна да се аргументира за решението си.

3.  Лиценз за отбори

3.1. При регистрирането си, отборът трябва да мине следните процедури:

а) Да бъде регистриран за дадения сезон в картотека и да получи Лиценз.

б) В Лицензът се посочва името, собственика на отбора, съставът от състезатели и стартовите им номера. Собственик може да бъде физическо или юридическо лице или лица.

в) Собственикът разполага с всички права върху отбора – върху неговото име, лого; има право да се разпорежда с него, както и да назначава шеф на отбора. Собственикът или някой от собствениците, има право да назначи себе си за шеф, ако е състезател и кара в Шампионата за този отбор.

г) Отборът трябва да обяви съставът си от състезатели. Те могат да бъдат минимум един, максимум трима.

д) Собственикът трябва да обяви кой от състезателите е шеф на отбора. Шефът на отбора има пълни права за определяне състава от състезатели, да представлява официално отбора пред ОК от аминистративна гледна точка, да бъде член на Дисциплинарната комисия (наричана за краткост ДК). Шефът на отбора не може да бъде състезател в друг отбор.

3.2. Допълнителни разпоредби:

а) Регистрацията на отбор, неговото име и лого, е валидна за един пълен сезон. Никакви промени не могат да бъдат направени в рамките на сезона.

б) Отбор има право да смени своя собственик по всяко време, което изисква пререгистрация, в която подписът си слагат досегашният и бъдещият собственик.

в) Състезател може да бъде записван в отбор по всяко време, еднократно в рамките на един сезон. Състезател има право да се отпише или да смени своят отбор по всяко време, еднократно и еднопосочно в рамките на един сезон.

г) В един отбор могат да участват не повече от 5 състезатели в рамките на един сезон. Спечелените точки от състезател за даден отбор остават в актива след напускането му и не се прехвърлят. Точките в личния актив на състезателя остават непроменени.

д) Лиценз може да бъде отнет, ако ОК вземе подобно решение за отбор, като е длъжна да се аргументира за решението си.

4.  Издаване на Лиценз на състезател инвалид

4.1. Специални Лицензи за инвалиди – с изключение на прогресивни или хронични заболявания, които изключват участието в моторни спортове (вж. точка 5.5 по-долу), както и зрителни недъзи (вж. точка 5.4 по-долу), всеки състезател с получена или вродена инвалидност, с одобрението на ОК може да получи Лиценз за състезател- инвалид, ако са изпълнени долу-изброените условия.

4.2. Условия за издаване

а) Критериите за издаване на такъв Лиценз се определят на три нива:

– медицинско: оценяване на физическите способности на състезателя.

– спортни: оценяване на възможностите за управление на карт от страна на състезателя, както и възможността му за напускане на карта при опасност (катастрофа, пожар и т.н.).

– техническо: състезателят трябва да осигури необходимите приспособления за управление на карт.

б) Състезателят трябва да предостави медицинско свидетелство, което одобрява издаването на такъв Лиценз. Ако ОК одобри издаването на Лиценза, на състезателя ще бъде направен тест – на писта в присъствието на поне един член на ОК, за да бъдат потвърдени възможностите му. На тестът ще бъдат оценени и способностите му да напуска карта, както е описано в точка 4.2 а). Състезателят трябва да приложи и техническо описание на модификациите, които трябва да бъдат направени на карта. След като ОК получи медицинските, техническите и спортните оценки, ще вземе окончателно решение за издаване или отхвърляне на Лиценза за състезател-инвалид.

4.3. Участие в състезания на състезатели с Лиценз за инвалиди:

а) Притежателите на Лиценз за състезател-инвалид могат да участват единствено в състезания, при които стартът се дава отделно за всеки състезател.

б) Независимо от горното ограничение, някои притежатели на Лиценз за състезатели- инвалиди могат да взимат участие в състезания с групов старт.

Това може да стане при следните условия:

– Притежателят на Лиценза е притежавал Лиценз или е показал значителни постижения в състезания, като все още може да се представя на необходимото ниво, независимо от инвалидността си;

или:

– Притежателят на Лиценза е минал курс на обучение и може да поддържа състезателно темпо, еднакво с темпото на състезатели неинвалиди, преминали същия курс. Заявките за изключение по тази точка се изпращат на ОК.

в) Организаторите на състезание, в което участват инвалиди и неинвалиди, трябва да информират състезателите и медицинските лица, които да са наясно със състезателните номера на картовете, управлявани от инвалиди.

МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

5. Годишен медицински преглед за пригодност

5.1. Обхват на медицинския контрол – изпълнението на изискванията по точки 5.2) до 5.5), включително, е необходимо за издаването на какъвто и да е Лиценз на състезател.

5.2. Годишен и периодичен медицински преглед – всички състезатели, които искат да вземат участие в състезанията, трябва да минат стандартен годишен медицински преглед в държавно или частно медицинско заведение, след което да представят медицинско свидетелство пред ОК.

5.3. Декларация на състезателя и забранени субстанции – състезателят трябва да се подпише под Декларация, че:

а) Информацията, предоставена на медицинските лица, по отношение на настоящото му здравословно състояние и предишни заболявания, е вярна.

б) Взима участие в състезанията доброволно и изцяло на своя отговорност, приемайки всички рискове, съществуващи за неговото здраве.

в) Се задължава да не употребява алкохол и други упойващи вещества.

5.4. Изисквания към зрението

а) Абсолютно се забранява участието на състезатели с пълна слепота на едното или двете очи.

б) Цветове: състезателят не трябва да бърка цветовете на подаваните чрез флагове сигнали.

в) Корекция на зрението: използването на контактни лещи е позволено, ако състезателят носи лещи поне от 12 месеца и то през голяма част от деня. Разрешено е и използването на очила.

5.5. Списък на заболяванията, несъвместими с моторни спортове, или изискващи специално медицинско разрешение

а) Несъвместими заболявания и инвалидност: епилепсия, ампутация, с изключение на ампутацията на пръсти, когато възможността за захват на двете ръце не е нарушена; ортопедични устройства, ако функционалният резултат не е еднакъв или близък до нормалното; свободно движение на крайниците, нарушено с повече от 50%.

б) Заболявания или инвалидност, при които е необходимо специално медицинско разрешение: диабетици, зависими от инсулин, инфаркт или исхемия на миокарда, заболявания на сърдечните клапани или други свързани със сърцето нарушения; функционално ограничаване на движението на ръцете до 50%, засягащо два или  повече пръсти на едната ръка; ортопедични устройства, позволяващи на състезателя нормални или близки до нормалните движения; психиатрични заболявания.

5.6. Медицинско свидетелство за годност – всеки Лиценз на състезател трябва да бъде придружен с медицинско свидетелство.

5.7. Медицински контрол при състезание – по всяко време преди, по време или след състезанието, ОК може да поиска медицински преглед на някой от състезателите, ако прецени, че е нужно. Прегледът може да включва и проверка за алкохол или други упойващи вещества.

6. Медицински преглед след инцидент

6.1. Медицински преглед на място

а) На състезание – след инцидент, дори ако състезателят изглежда ненаранен и/или ако излезе от карта без чужда помощ, или в случай на физически проблем, може да бъде задължен да си направи медицински преглед. По решение на ОК и медицинските лица, на състезателя може да му бъде забранено продължаването на състезанието. Тези мерки са приложими за цялото конкретно състезание и ако някой състезател не се съобразява с тях, ще бъде наказан.

б) Носенето на скъпоценности под формата на пиърсинг или метални бижута, е непрепоръчително и те трябва да бъдат обезопасени, за да не могат да наранят състезателя. За това може да бъде извършена проверка преди старта от ОК.

в) Тестове и тренировки – ако състезател, който участва в тестове или тренировки на дадена писта, има физически проблеми или катастрофира сериозно, на състезателя може да бъде наложен същият медицински контрол преди старта на следващото състезание, в което той ще участва, при същите условия и последствия, както е описано в точка 6.1 а).

6.2. Процедури след инцидент или болест

а) Задължения на ОК – на състезание, в което се случи сериозен инцидент, ако инцидентът налага хоспитализация за най-малко 24 часа, ОК трябва да уведоми близките на състезателя по e-mail, факс или телефон, като даде колкото се може повече информация.

б) Задължения на състезателя – в случай на инцидент, независимо дали е по време на състезание или при други обстоятелства, в следствие на който състезателят не може да управлява карт за период от 10 или повече дни, или в случай на болест или инвалидност по точка 5.5 от настоящия документ, състезателят трябва да уведоми ОК до 10 дни.

7.  Подновяване на участието в състезания

7.1. От датата на инцидент или откриване на болест или инвалидност по точка 5.5 от настоящия документ, никой състезател няма право да участва в спортно мероприятие под егидата на Лотус София Моторспорт Клуб, докато не получи специално разрешение.

7.2. В случай на инцидент, след който състезателят не е могъл да управлява карт за период от 10 или повече дни, състезателят трябва да предостави документ, че вече е излекуван.

ЕКИПИРОВКА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

 8. Каска

8.1. Стандарти – всички състезатели, участващи в спортни мероприятия – тренировки, тестове и състезания – трябва да носят каски. Каската трябва да покрива цялото лице, включително брадата. Желателно е използването на визьор. Състезател без каска няма да бъде допускан до участие.

8.2. Комуникационни системи – в каската могат да бъдат поставени слушалки и микрофон.

8.3. Декорация – каските могат да бъдат оцветени по желание на състезателя.

9.  Облекло

9.1. На състезания от годишния календар на Шампионата, всички състезатели трябва да носят гащеризони и ръкавици, чорапи и спортни обувки.

9.2. При липса на някой от последните 3 изброени елемента, се налагат отделни наказания за всеки един елемент. Гащеризонът е задължително условие състезателя да бъде допуснат до участие от третото му състезание нататък.

10.  Друга предпазна екипировка

10.1. Желателно е използването на защитна яка, която се поставя на раменете под каската.

10.2. Желателно е използването на предпазна кора, която предпазва гръдния кош и гърба на състезателя.

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ПИСТАТА

11. Наблюдение за сигнали

11.1. Наблюдението за подаваните чрез флагове и по друг начин сигнали е част от Спортния кодекс. Всички състезатели трябва да са запознати с тях.

11.2. Наблюдателни постове – наблюдението на трасето се извършва от маршали.

а) Брой и местоположение: На всяко състезание трябва да има минимум един наблюдателен пост.

б) Защита – постовете трябва да са разположени така, че в случай на инцидент, маршалите да не са застрашени.

в) Екипировка – всеки пост трябва да разполага с набор сигнални флагове: 2 жълти;

1 с жълти и червени линии; 1 син;

1 бял;

1 зелен;

1 червен.

Някои постове могат да бъдат снабдени и с черни, черно-бели и черно-оранжеви флагове.

г) Задължения – всеки пост трябва да:

– предупреждава състезателите, като им сигнализира за опасности или трудности, които те може да не видят.

– наблюдават дали състезанието се води честно от спортна гледна точка и да сигнализират на Главния маршал за опасно поведение на състезателите.

– поддържат трасето чисто от предмети, като се опитват да премахват предметите, попаднали на трасето.

д) Облекло – не е препоръчително маршалите да носят облекло с цветове, близки до цветовете на някой сигнален флаг, особено жълто и червено.

е) При липса на маршали поради някаква причина, състезателите все още са задължени да спазват всички точки от правилника и кодекса. Те трябва да внимават за необозначени инциденти на пистата – при наличие на такъв, автоматично се счита, че има жълт флаг от точката, от която има пряка видимост към инцидента, до следващия завой, след мястото на инцидента.

12.  Сигнализиране

12.1. Флагове – Сигналите се подават чрез флагове с различен цвят.

а) Размери – минималният размер за всички флагове е 60cm x 60cm.

б) Цветове – цветовете на флаговете са следните (в скобите са дадени препоръчителните цветове по Пантон):

Червено (186C) Жълто (YellowC) Светлосиньо (298C) Зелено (348C) Черно (BlackC) Оранжево (151C)

12.2. Флагови сигнали на старт-финалната линия

а) Зелен флаг: с този флаг се дава старт на състезанието. Стартовият сигнал се подава чрез бързо сваляне на флага надолу. Флагът не трябва да бъде повдигнат над нивото на главата на маршала, докато всички състезатели не са се подредили на стартовата решетка.

б) Червен флаг: червеният флаг се развява на стартовата линия, когато е взето решение за прекратяване на състезанието или тренировката. Едновременно с това червен флаг трябва да развеят и всички наблюдателни постове.

в) Черно-бял кариран флаг: този флаг се развява за сигнализиране на край на тренировката или състезанието.

г) Черен флаг: този флаг се използва за информиране на съответния състезател, че той трябва да спре в бокса при следващото си преминаване. Ако състезателят по някаква причина не се подчини, флагът не трябва да му бъде показван повече от четири последователни обиколки.

д) Черен флаг с оранжев кръг с диаметър 40cm: този флаг се използва за информиране на съответния състезател, че картът му има механичен проблем, който може да застраши него или някой друг, и състезателят трябва да спре в бокса на следващата обиколка. Когато проблемът бъде отстранен, картът може да продължи състезанието.

е) Черно-бял флаг, разделен по диагонал: флагът може да бъде показан само веднъж като предупреждение за съответния състезател, че поведението му не е спортсменско.

ж) Черен флаг с 2 бели кръстосани линии по диагоналите: състезателят, на който е посочен флага, трябва да изтърпи наказание спри/потегли.

з) Последните 4 флага (г, д, е и ж) се показват без движение и са придружени с посочване на конкретния състезател и/или с дъска с номер, обозначаващ номера на съответния състезател. Тези флагове могат да бъдат показвани и на място, различно от стартовата линия. Решението за показването на последните 4 флага (г, д, е и ж) е на Главния маршал. Съответният отбор трябва да бъде уведомен незабавно за решението.

12.3. Флагови сигнали на наблюдателните постове

а) Червен флаг: този флаг се показва само при инструкция от Главния маршал, когато е необходимо прекратяването на тренировката или състезанието. Всички състезатели са задължени моментално да забавят и да влязат в бокса, като трябва да са готови да спрат във всеки един момент, ако се наложи. Изпреварването е забранено.

б) Жълт флаг: това е сигнал за опасност и трябва да бъде показан на състезателите по 2 различни начина с различно значение:

– Неподвижен флаг: Намали скоростта, не изпреварвай и бъди подготвен за промяна на посоката. Има препятствия на трасето.

– Развят флаг: Намали скоростта, не изпреварвай и бъди подготвен за промяна на посоката или за спиране. Трасето е изцяло блокирано.

– Жълт флаг се показва на постовете преди опасността. Изпреварването е забранено от първия жълт флаг до зеления флаг, показван след мястото на инцидента или до следващия завой след мястото на инцидента, ако липсва или е невъзможно показването на зелен флаг.

в) Жълт флаг с червени ивици: флагът се показва неподвижен, за да информира състезателите, че има рязка промяна в сцеплението на трасето поради изтекло масло или вода. Този флаг трябва да бъде показван за минимум (според случая) 4 обиколки, освен ако трасето се върне към нормалното си състояние преди това. Не е необходимо след опасността да бъде показван зелен флаг.

г) Светлосин флаг: този флаг се развява за състезател, който предстои да бъде затворен с обиколка. Флагът има различно значение по време на тренировка и състезание.

– По всяко време: неподвижен син флаг се показва на състезател, излизащ от бокса, ако по трасето наближават други картове.

– По време на тренировка: подай път на по-бърз карт, който ще те изпревари.

– По време на състезание: флагът се показва на карт, който ще бъде затворен с обиколка, и състезателят е длъжен да пропусне по-бързия карт при първа възможност.

– Неподвижен флаг: Застига ви карт, който ще ви затвори с обиколка. Пригответе се да му дадете път.

– Развят флаг: Непосредтвено зад вас е карт, който ви затваря с обиколка. Веднага му дайте път.

д) Бял флаг: този флаг се развява, за да покаже на състезателя, че пред него се движи с много ниска скорост друг карт.

е) Зелен флаг: използва се като индикация, че трасето е чисто. Развява се на поста след мястото на инцидента, ако е използван един или няколко жълти флага.

– Използва се за начало на загряващата обиколка или на тренировката.

13.  Управление и изпреварване

13.1. Състезателите са длъжни да използват единствено пистата. Задължение на състезателите е да не напускат очертанията на пистата с четири колела. Това е забранено както по посока съкращаване на трасето и/или печелене на предимство, така и навън, по посока центробежните сили, на база сериозни грешки или очевидната липса на контрол върху карта, вследствие неправилно управление.

13.2. Състезателите са длъжни да управляват карта сами, използвайки само осигурените средства за неговото управление – волан и педали. Използването на всякакви други спомагателни средства са забранени, освен в случаите, когато карта се управлява от състезател-инвалид (процедурите са описани в точка 4.2) на настоящия Спортен кодекс). По време на движение, състезателите са длъжни да държат волана с поне една ръка. Карането без ръце се наказва.

13.3. Когато състезател бъде атакуван, той е длъжен да остави място на съперника си, при положение, че атакуващия се намира в странично нему положение. За странично, се счита положение, при което атакуващият карт се е изравнил успоредно с 2/3 от атакувания карт, т.е. най-предната точка на атакуващия се е изравнила с предната част на седалката на карта на атакувания.

13.4. Когато състезатели се борят за позиция и биват един до друг по смисъла на точка 13.3), то при влизането в завоя, намиращия се от външната страна е длъжен да остави място за цял карт на намиращия се от вътрешната страна и съответно, на излизане от завоя – намиращия се от вътрешната страна е длъжен да остави място за цял карт на намиращия се от външната страна, като никой от тях не трябва да изтласква конкурента си извън пистата посредством обструктивни маневри или директен контакт карт в карт.

13.5. При влизане и излизане от завои, състезателите могат да си избират траекторията в рамките на пистата, освен в случаите когато до тях има друг състезател, с който са длъжни да се съобразяват, според описаното в точки 13.3) и 4).

13.6. На правите, дори когато два карта все още не са един до друг по смисъла на точка 13.3), ако предната линия на по-задния карт е дори малко пред задната линия на по- предния карт, по-предният е длъжен да му остави място за цял карт в рамките на пистата.

13.7. Всеки състезател, предприел неуспешно изпреварване на друг, или ако чрез директен сблъсък предизвика неговото излизане от пистата или от траекторията му, е длъжен да го изчака, да му позволи той да мине отново пред него, в рамките на една обиколка, считано от мястото на инцидента, дори ако по този начин загуби позиция от други състезатели, намиращи се зад тях. Ако потърпевшият състезател изгуби позиция от трети състезател в следствие на инцидента, на причинилия инцидента ще бъде наложено наказание дори ако пропусне потърпевшия пред себе си.

13.8. Състезател има право да направи само една блокираща маневра, посредством смяна на траекторията си на движение, за защита на позицията си, при опит да бъде изпреварен.

13.9. Никой състезател няма право да използва намиращия се пред него за намаляване на скоростта си в завоя, като с това да затрудни оптималното ускорение на съперника си, с цел последващо изпреварване.

13.10. По време на състезание, сам на пистата карт може да използва цялата й ширина. Но когато бъде настигнат с обиколка на прав участък от временно или постоянно по-бърз карт, състезателят трябва да даде на другия състезател правото на свободна част от пистата, като се дръпне в едната й част, за да позволи изпреварването.

13.11. Ако настигнатият състезател не вижда застигащия го, маршалите могат да му дадат предупреждение чрез син флаг, с което му показват, че застигнал го с обиколка състезател иска да го изпревари. Ако състезателят не се съобрази със синия флаг, може да бъде наказан от Главния маршал.

13.12. Всички обструктивни маневри, извършени от един или няколко състезатели, независимо дали имат общ интерес или не, са забранени. Нарочното каране един до друг или в зигзагообразно подреждане е разрешено само ако друг карт не се опитва да изпревари. В противен случай ще бъде развят син флаг.

13.13. Наказанието, предназначено за игнориране на син флаг, ще бъде приложено и за състезатели, които препречват движението по пистата и ще бъде по-тежко при системни такива. Наказание ще се прилага и за състезатели, които карат на зиг-заг по пистата, за да пречат на другите да ги изпреварват.

13.14. Маневри, целящи да възпрепятстват други състезатели, като повече от една смяна на посоката с цел блокиране по смисъла на т. 13.8), нарочно избутване на други картове извън пистата, както и всички други ненормални смени на посоката, са строго забранени и ще бъдат наказвани според важността и броя повторения на нарушението.

14.  Спиране по време на състезание

14.1. Състезателят с карт, който напуска състезанието, трябва да сигнализира намерението си с вдигната ръка навреме, за да гарантира безопасното извършване на маневрата.

14.2. Ако някой състезател бъде принуден да спре карта, недоброволно или по друга причина, картът трябва да бъде изваден от пистата колкото се може по-бързо, така че присъствието му там да не представлява опасност и да не пречи на нормалното протичане на състезанието. Ако състезателят не може да премести карта от потенциално опасното място, задължение на маршалите или на другите официални лица е да му помогнат. В този случай, ако състезателят успее да се включи в състезанието и продължи без да е нарушил Спортния кодекс и Правилника и без да е спечелил предимство от предишната си маневра за преместване на карта на безопасна позиция, той няма да бъде наказан.

14.3. Смяна на гуми и други части, ремонти, както и допълнителни настройки, се правят само и единствено преди началото на състезанието. По време на състезание, те са забранени.

14.4. При получаване на нерегламентирана помощ или материали извън карта, състезателят ще бъде наказан.

14.5. Освен състезателя, и – в изключителни случаи – компетентните официални лица, никой няма право да докосва спрял карт.

14.6. Бутането на карт по пистата или през старт-финалната линия, не е позволено.

14.7. Всеки карт, изоставен на пистата от състезателя, дори и за момент, се счита за отпаднал от състезанието. Ако картът бъде изоставен, докато състезанието е спряно, ситуацията не се счита за отпадане.

15.  Влизане в бокса

15.1. Така наречената „зона за намаляване на скоростта” е част от бокса.

15.2. По време на тренировките и състезанието, влизането в бокса е позволено само през зоната за намаляване на скоростта.

15.3. Всеки състезател, който има намерение да напусне пистата или да влезе в бокса, трябва да сигнализира намерението си навреме чрез вдигната ръка, за да гарантира безопасното извършване на маневрата.

15.4. Освен в изключителни случаи (приети за такива от ОК), пресичането на линията – в която и да е посока – разделяща зоната за намаление на скоростта и пистата е забранено.

15.5. Освен в изключителни случаи (приети за такива от ОК), обозначената линия за изход от бокса върху пистата, която има за цел да раздели излизащите от бокса от минаващите по пистата картове, не може да бъде пресичана от нито една част от карт, излизащ от бокса или движещ се на пистата.

ЛИЦЕНЗ ЗА ПИСТИ

16. Процедури за Лиценз на писта

16.1. Цел – тази глава от Спортния кодекс може да бъде използвана от ОК при определяне дали дадена писта може да бъде включена в календара. Конкретното решение ще зависи от адаптацията на тези критерии за конкретната писта.

16.2. Дефиниции

а) Писта: затворена състезателна траектория, построена или адаптирана специално за картинг състезания. Тази траектория може да бъде постоянна или временна, започваща и завършваща в една и съща точка, с определена ширина по цялото си продължение, маркирана с непрекъснати линии или, при липсата на такива непрекъснати линии – от краищата на асфалтовата настилка, допълнена от бордюри в някои участъци.

б) Нова писта: за целите на прилагането на настоящата глава, терминът „нова писта” ще означава писта, която до дадения момент не е била включвана в календара. Дадена писта, постоянна или временна, вече няма да се счита за нова, след като бъде използвана поне веднъж в календара.

в) Инспекция: посещение от член на ОК или техен представител, с цел проверка или одобрение на условията и услугите, предлагани на дадена писта.

г) Лиценз на писта: сертификат, който удостоверява, че дадена писта е инспектирана от ОК, постановява условията, при които може да бъде използвана, както и класовете състезателни мероприятия, които могат да бъдат организирани там в календара на Шампионата.

16.3. Процедура

а) Инспекциите на място се извършват от членове на ОК – минимум една инспекция.

б) Горната процедура е задължителна и при писти, на които са направени сериозни модификации.

16.4. Инспекции

а) Инспекция от ОК е задължителна за:

– нови писти за включване в календара;

– писти, на които са направени значителни промени в разположението;

– за даване на Лиценз за Шампионата;

– за подновяване на Лиценз за Шампионата;

– всички писти, на които предстои състезание през съответния сезон;

б) Инспекции могат да бъдат правени и по други причини – от ОК или нейн представител.

16.5. Последствия от инспекциите

а) Ако дадена писта включва повече от една конфигурация, одобрение получават само инспектираните конфигурации.

б) Пистите биват одобрени за състезания от календара само в конфигурацията, в която са инспектирани.

16.6. Категории Лицензи за писти – всеки Лиценз е валиден и за по-долните от него категории. 1 (едно) е най-високата категория. Даването на Лиценз е необходимо условие за включването на пистата в календара – в категория, съответстваща на Лиценза, но самият Лиценз не е достатъчно условие за включването на пистата.

а) Категория 1, състезания – пистата да има нужните условия за безопасно провеждане на състезание (качествена и безопасна настилка, подсигурени зони за сигурност и/или обезопасени ограждения), да може да осигури минимум 6 еднотипни карта в изправно техническо състояние (здрава, настроена и безопасна за всеки състезател рама, изправен и настроен двигател, гуми с остатъчен маркер), да разполага с времеизмервателна уредба.

б) Категория 2, Картинг тренировки, тестове – пистата да има нужните условия за безопасно провеждане на тренировки и тестове (качествена и безопасна настилка, подсигурени зони за сигурност и/или обезопасени ограждения), да може да осигури картове в изправно техническо състояние (здрава, настроена и безопасна за всеки състезател рама, изправен и настроен двигател, гуми с остатъчен маркер).

16.7. Измерване на дължината на пистата – дължината на пистата, използвана за изчисляване на състезателната дистанция, рекордите на пистата и класирането, е дължината на централната линия на пистата. Централната линия на пистата е средната линия между левия и десния край на трасето.

16.8. Лиценз може да бъде отнет, ако ОК вземе подобно решение за писта, като е длъжна да се аргументира за решението си.

-> Свали кодекса като PDF файл

Search this website